1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσάτσος, Κωνσταντίνος (1899-1987) | Αθανασιάδης - Νόβας, Γεώργιος (1893-1987)
  5. 1966
  6. 126-145
    • The present speech describes the patriotic feeling of Greek people, expressed as a limitless love for freedom. Furthermore the magnanimous actions and the noble values and ideals of the greek nation, are underlined.
    • Προόκειται για ομιλία η οποία περιγράφει το πατριωτικό αίσθημα των Ελλήνων, που εκφράζεται σαν απεριόριστος έρωτας για την ελευθερία, καθώς επίσης τις γενναιόφρονες πράξεις, τις υψηλές αξίες και τα ιδανικά του ελληνικού έθνους.