ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΤΟΥ HAMILTON ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

METHOLOGY OF INTEGRATION OF THE NORMAL HAMILTON'S EQUATIONS IN DYNAMICS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τζώρτζης Α
  5. 1945
  6. 258-265
    • The problem of integration of the normal Hamilton's equation system, is studied which is an important analytical instrument of theoritical mechanics.
    • Μελετάται το πρόβλημα της ολοκληρώσεως του συστήματος κανονικών εξισώσεων του Hamilton της Δυναμικής, οι οποίες αποτελούν το θεμελιώδες αναλυτικό όργανο της Θεωρητικής Μηχανικής.