Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΣΟΥΛΦΟΝΙΛΑΜΙΔΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ IN VITRO

THE ACTION OF SULFANILAMIDE ON THE SPERMATOZOA OF MAN IN VITRO (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Δημητριάδης Στεφ.Δ
  5. 1945
  6. 152-155
    • Examination of the action of sulfanilamide on the spermatozoa of man in vitro. People of different ages were examined and following to the experiments we reach to the conclusion that sulfanilamide, under specific conditions, has no influence on the vitality of spermatozoa of man in vitro.
    • Εξετάζεται η επίδραση της σουλφονιλαμίδης επί των σπερματοζωαρίων του ανθρώπου in vitro. Εξετάσθηκαν άτομα διαφόρου ηλικίας και κατόπιν πειραμάτων εξάγεται το συμπέρασμα ότι η σουλφονιλαμίδη κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες δεν έχει καμία επίδραση επί της ζωτικότητας των σπερματοζωαρίων του ανθρώπου in vitro.