ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

EXPERIMENTAL RESEARCHES ON THE OESTROGENIC PROPERTIES OF THE OLIVE OIL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παναγιώτου Π.Π | Κουρούσης Γ
  5. 1945
  6. 14-18
    • There is a quest of oestrogenic substances inside the natural oils. Because of this quest, oil from market olives of the best quality, was used in rabbits and was exposed to the conclusions of the experiment.
    • Αναζητούνται οιστρογόνες ουσίες εντός των φυσικών ελαίων. Προς τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε έλαιο ελαιών του εμπορίου, αρίστης ποιότητας, και εκτίθενται τα συμπεράσματα των πειραμάτων.