Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΕΣΠΑΣ ΚΑΙ ΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥΤΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ

THE BYZANTINE TEMPLE OF St. ACHILLIOS OF PRESPAS AND THE BULGARIAN OPINIONS CONCERNING ITS FOUNDATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sotiriou Georgios | Σωτηρίου Γεώργιος
  5. 1945
  6. 8-14
    • Following to the researches it is proved that the temple of St.Achillios of Prespas, is certainly a Greek monument, contrary to the claims of the Bulgarians and the Russian Mikioukof that it belongs to the Bulgarian civilization.
    • Κατόπιν μελετών αποδεικνύεται ότι ο ναός του Αγίου Αχιλλείου της Πρέσπας, είναι καθαρώς ελληνικό μνημείο, παρά τους ισχυρισμούς των Βουλγάρων και του Ρώσου Μιλιούκωφ, ότι δηλ.ανήκει στο βουλγαρικό πολιτισμό.