ΕΠΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΣ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟ

ON THE SELF-IMAGING OF A COMPLEX (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Βασιλείου, Φίλων (1904-1983)
  5. 1967
  6. 286-289
    • The result of this work is that a network N in never bollian except if it is identified as an avelian complex G. This result is valid when the images of the replica J of elements of N complete the elements of former prototypes.
    • Σκοπός της εργασίας είναι η εύρεση του εξαγομένου ότι εξαιρουμένης της περιπτώσεως αβελιανού συμπλέγματος και το δικτυωτόν Ν ουδέποτε είναι άλγεβρα Boole. Το ανωτέρω ισχύει όταν οι εικόνες της απεικόνισης ζ των στοιχείων του Ν είναι τα συμπληρωματικά στοιχεία των οικείων αρχετύπων.