ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΛΙΓΝΙΤΟΦΟΡΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΕΙΟΚΑΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ABOUT THE PRESENCE OF LIGNITE LAYERS INTO THE PLEISTOCENIC EMPLACEMENTS OF THE AREA OF ASPROKAMPOS OF CORINTHIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1967
  6. 271-280
    • The paper deals with the presence of lignite layers in the area of the village Asprokampos. The research proved that in this area exist into the pleistocenic emplacements successive lenticular beddings of lignite of finite spreading and of small exploitation importance.
    • Η εργασία ασχολείται με την παρουσία λιγνιτοφόρων στρωμάτων στην περιοχή του χωριού Ασπρόκαμπος. Η έρευνα δεικνύει ότι στην περιοχή αυτή υπάρχουν εντός των Πλειστοκαινικών αποθέσεων αλλεπάληλοι φακοειδείς ενστρώσεις λιγνίτου πεπερασμένης εξαπλώσεως και μικρής εκμεταλλευτικής σημασίας.