Η ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑ ΑΝΕΡΕΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΑΛΑΒΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ CYPRINA ISLANDICA

THE FIRST DISCOVERY IN GREECE OF CALABRIAN AFTER THE CYPRINA ISLANDICA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Keraudren Bertrand
  5. 1967
  6. 229-234
    • The occurrence of the species Cyprina Islandica is mentioned. The aforementioned forms a characteristic form of fauna in the area of Neapoli (Laconia) as opposed to the rarety of Calabrian, which is due to various local reasons (ie tectonic) and not to palaeoclimatological.
    • Σημειώνεται η παρουσία του είδους Cyprina islandica, μιας χαρακτηριστικής μορφής πανίδας στην περιοχή Νεαπόλεως (Λακωνίας), σε αντίθεση με την σπανιότητα του Καλαβρίου, η οποία οφείλεται σε διάφορα τοπικά αίτια (π.χ.τεκτονικά) και όχι σε παλαιοκλιματολογικά.