1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Keraudren Bertrand
  5. 1967
  6. 229-234
    • The occurrence of the species Cyprina Islandica is mentioned. The aforementioned forms a characteristic form of fauna in the area of Neapoli (Laconia) as opposed to the rarety of Calabrian, which is due to various local reasons (ie tectonic) and not to palaeoclimatological.
    • Σημειώνεται η παρουσία του είδους Cyprina islandica, μιας χαρακτηριστικής μορφής πανίδας στην περιοχή Νεαπόλεως (Λακωνίας), σε αντίθεση με την σπανιότητα του Καλαβρίου, η οποία οφείλεται σε διάφορα τοπικά αίτια (π.χ.τεκτονικά) και όχι σε παλαιοκλιματολογικά.