Η ΕΙΣ ΙΩΔΙΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ

THE IODINE CONTENT OF DRINKING WATER, MILK AND CERTAIN FOODS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Μη καθορισμένη
  4. Κούτρας Δ Α | Γιαταγάνας Ξ.Α
  5. 1967
  6. 216-228
    • The study examines the nutrition of the greek nation in iodine and elements relevant to the iodine content of water, milk and prepared foods of endemic and non-endemic areas, are collected. The matterial that was collected, is presented as well the method that was used. Finally, the results that arose are cited.
    • Μελετάται η διατροφή του ελληνικού λαού σε ιώδιο και γίνεται συλλογή στοιχείων σχετικών με την περιεκτικότητα σε ιώδιο ύδατος, του γάλακτος και των παρασκευασμένων σιτίων από ενδημικές και μη περιοχές. Παρουσιάζεται το υλικό που συλλέγεται, η μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται και δίδονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν.