ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ-W, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΟΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΕΊΝΑΙ ΚΑΜΠΥΛΑΙ ΣΦΑΙΡΙΚΑΙ

ABOUT THE ISOTHERMIC SURFACES-W WHOSE LINES OF CURVATURE OF THE BOTH SIDES OF THE FAMILIES ARE SPHERICAL CURVES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Πυλαρινός, Όθων (1903-1990)
  5. 1967
  6. 195-215
    • It is proved that the, from rotation, surfaces are the only isothermic surfaces-W whose lines of curvature are spherical curves.
    • Αποδεικνύεται ότι οι εκ περιστροφής επιφάνειες είναι οι μόνες ισόθερμες επιφάνειες-W, των οποίων οι γραμμές καμπυλότητας είναι καμπύλες σφαιρικές.