ΤΟ ΝΕΟΓΕΝΕΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΓΑΥΔΟΥ

THE NEOGENE OF GAVDOS ISLAND (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναπλιώτης Κωνστ.
  5. 1967
  6. 135-146
    • The Neogene of Gavdos island is studied in order to draw up the geological map of the island. The study arrived at the conclusion that the marly layers of the islands Gavdos and Gavdopoula are of the same geological age and belong to the vindobonien grade.
    • Γίνεται μελέτη του Νεογενούς της Γαύδου προκειμένου να συνταχθεί λεπτομερής γεωολογικός χάρτης της νήσου. Η μελέτη καταλήγει στο ότι τα μαργαϊκά στρώματα της νήσου Γαύδου και Γαυδοπούλας είναι της ίδιας γεωλογικής ηλικίας και ανήκουν στην βινδομπόνιο βαθμίδα.