ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

MACEDONIAN ELEMENTS IN THE HELLINISTIC CIVILIZATION OF CYPRUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραγιώργης Βάσος (1929-)
  5. 1992
  6. 704-712
    • The study concerns the macedonian elements that Cyprus obtained when Alexander the Great and his heirs hellenized the East. Cyprus accepted and maintained the cultural and political order that Macedonia imposed upon it even when it was under the Roman occupation.
    • Μελετώνται τα μακεδονικά στοιχεία, που η Κύπρος αποκόμισε, όταν ο Μ.Αλέξανδρος και οι Διάδοχοί του εξελλήνιζαν την Ανατολή. Η Κύπρος αποδέχτηκε και διατήρησε την πολιτική και πολιτιστική τάξη που η Μακεδονία της επέβαλλε, ακόμα και μετά την Ρωμαϊκή κατοχή.