ΕΠΙΜΕΤΡΟ : ΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ, ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

ADDENDUM : SEISMIC CONTEMPLATIONS, RANDOM SEISMIC OCCURENCES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α
  5. 1992
  6. 608-618
    • With the present speech the Academician Mr.Galanopoulos tries to demonstrate the real level of our knowledge in the field of the seismic predictions and moreover that in the real science doesn't exist the rumoured "scientific establishment".
    • Με την παρούσα ομιλία ο Ακαδημαϊκός κ.Γαλανόπουλος προσπαθεί να δείξει την αληθινή στάθμη των γνώσεων μας στο πεδίο των σεισμικών προβλέψεων και επιπλέον ότι στην πραγματική επιστήμη δεν υφίσταται το φημολογούμενο "επιστημονικό κατεστημένο".