ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΟΘΩΝΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ

SCIENTIFIC COMMEMORATION OF THE ACADEMICIAN OTHON PYLARINOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 1992
  6. 133-141
    • The present speech is referred to the life and scientific work of the eminent mathematician and member of the Academy of Athens, Mr.Othon Pylarinos, who died on the 26th of October of 1990.
    • Η παρούσα ομιλία αναφέρεται στη ζωή και επιστημονικό έργο του διακεκριμένου μαθηματικού και μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, κ.Όθωνα Πυλαρινού, ο οποίος απεβίωσε στις 26 Οκτωβρίου 1990.