Ο Ιατήρ του Μανουήλ Κομνηνού : διορθούμενος και συμπληρούμενος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 50643
  4. GR-AtACAb10090724
  5. Ελληνικά
  6. Μανουήλ Β' Παλαιολόγος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου
  7. [χ.τ.]: [χ.ό.], 1916
  8. 8