Μανουήλ Β' Παλαιολόγος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου

  1. Πρόσωπο