ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, ΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

CONCLUSIONS OF THE RESEARCH OF THE PROBLEM OF SUPERNUMERARY UNIVERSITY CANDIDATES AND REORGANIZATION OF EDUCATION IN GREECE, SIMILAR TO UNIVERSITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Θεοχάρης, Περικλής Σ. | Λούρος Ν Κ | Ρουσσόπουλος Ν Χ
  5. 1976
  6. 13-35
    • The insuffiency of university studies in Greece is emphasized and the suggestions for the improvement of each education level i.e. obligatory, secondary, higher and upper studies.
    • Τονίζεται η ανεπάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και γίνονται προτάσεις για την αναβάθμιση κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, δηλαδή ως προς την υποχρεωτική, ως προς την μέση, την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση.