1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Θεοχάρης, Περικλής Σ. | Λούρος Ν Κ | Ρουσσόπουλος Ν Χ
  5. 1976
  6. 13-35
    • The insuffiency of university studies in Greece is emphasized and the suggestions for the improvement of each education level i.e. obligatory, secondary, higher and upper studies.
    • Τονίζεται η ανεπάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και γίνονται προτάσεις για την αναβάθμιση κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, δηλαδή ως προς την υποχρεωτική, ως προς την μέση, την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση.