ΓΡΑΜΜΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΡΟΣ Ι : ΓΡΑΜΜΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΜΕ ΚΑΤΆ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΝ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ON THE LINEARIZATION OF NONLINEAR MODELS OF THE PHENOMENA. SECOND PART: LINEARIZATION BY APPROXIMATE METHODS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Magiros Demetrios | Μάγειρος Δ.Γ.
  5. 1976
  6. 669-683
    • This paper deals with linearization by approximate methods which lead to general soltuions of models. Linearization by approximate methods offer us acceptable conclusions, on the other hand there is variety of applications in which linearization by approximate methods are not permitted, as well as cases that lead to useful conclusions.
    • Στην εργασία εξετάζονται "κατά προσέγγιση μέθοδοι γραμμικοποίησης", οι οποίες οδηγούν σε γενικές λύσεις των μοντέλων, Οι κατά προσέγγιση μέθοδοι γραμμικοποίησης παρέχουν αποδεκτά συμπεράσματα ενώ παρέχεται και ποικιλία εφαρμογών όπου οι κατά προσέγγιση μέθοδοι γραμμικοποίησης δεν είναι επιτρεπτές καθώς και περιπτώσεις όπου οδηγούν σε χρήσιμα συμπεράσματα.