ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΣ ΕΝΤΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

ANALYTICAL EXPRESSION OF THE MEAN ANNUAL VARIATION OF THE PRECIPITATION WITHIN VARIOUS LATITUDE ZONES OF THE EARTH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης | Τριτάκης Β
  5. 1976
  6. 600-635
    • Mathematical expression of the mean annual precipitation within various latitude zones of the Earth as a function of solar activity of the long-term periodic variation Lt and the short-term periodic variation W.
    • Μαθηματική έκφραση της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης σε διάφορες γεωγραφικές ζώνες της γης ως συνάρτηση της ηλιακής δραστηριότητος, της μακράς περιοδικής μεταβολής Lt και της βραχείας περιοδικής μεταβολής W.