ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΩΝ, ΙΙΙ : ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ

ON A CONVIENENT CATEGORY OF TOPOLOGICAL ALGEBRAS, II:APPLICATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Μάλλιος Αναστάσιος
  5. 1976
  6. 245-263
    • Characteristic applications of the category of "Spectrum Cylindricals" of topological algebras, referring to the following : 1) Cohomology and homotopy in the spectra of topological algebras, and 2) Matrices depending continuously on parameters.
    • Δίνονται οι χαρακτηριστικές εφαρμογές της κατηγορίος των "φασματικών κυλινδροειδών" των τοπολογικών αλγεβρών, αναφερόμενες στα θέματα : 1) Συνομολογία και ομοτοπία σε φάσματα τοπολογικών αλγεβρών και 2) Πίνακες εξαρτώμενοι από παραμέτρους.