ΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ATMOSPHERIC PRESSURE VARIATIONS OF THE MARTIAN ATMOSPHERE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1976
  6. 221-244
    • There is a research on a model of Mars atmosphere, referring to the change of temperature and pressure according to the height inside the atmopshere of the planet. There is reference of the suppositions in which the model is based and presentation of the results.
    • Μελετάται πρότυπο της ατμόσφαιρας του Άρεως, αναφερόμενο στη μεταβολή της θερμοκρασίας και πιέσεως μετά του ύψους εντός της ατμόσφαιρας του πλανήτη. Δίνονται οι δύο υποθέσεις στις οποίες στηρίζεται το πρότυπο και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν.