Η ΘΕΣΙΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΕΝ ΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

POSITION AND DEACONRY OF THE PEOPLE IN THE ORTHODOX CHURCH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καρμίρης, Ιωάννης (1904-1992)
  5. 1976
  6. 145-169
    • One of the greatest problems of the Christian Church is the position and deaconry of the people of Orthodox Church. Some introductory elements of the subject are given, concerning the fully participation of the people in the instructive and missionary task of the Church, fully participation in the worshiping life of Church and administrative and social deaconry of Church. Some conclusions are presented.
    • Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Χριστιανικής Εκκλησίας είναι η θέση και η διακονία των Λαϊκών στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δίνονται κάποια εισαγωγικά στοιχεία για το θέμα αυτό γενικώς, για την πληρέστερη συμμετοχή των Λαϊκών στο διδακτικό και ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας, για την πληρέστερη συμμετοχή τους στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας και στην διοικητική και την κοινωνική διακονία της Εκκλησίας και εκτίθενται κάποια συμπεράσματα.