ΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

THE RATIONALE AND READING OF THE LAW (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέπος, Παναγιώτης Ι. (1908-1985)
  5. 1970
  6. 223-253
    • The speech deals with the problem of reading the Law and with the contribution of sense in this reading which appears to be too important.
    • Ομιλία γύρω από το πρόβλημα της ερμηνείας του δικαίου και την συμβολή της λογικής στην ερμηνεία αυτή, η οποία φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική.