ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βασιλείου, Φίλων (1904-1983)
  5. 1970
  6. 191-194
    • The Academician Mr.F.Vasiliou presented the book of Mr.Evag.Stamatis with the title :"Euclid's elements, books I-IV and V-IX". It's about a republication of the "Elements" and is consisted in the research of codexes non-examined by Heiberg.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Φιλ.Βασιλείου παρουσιάζει το βιβλίο του Κ.Ευαγγ.Σταμάτη, υπό τον τίτλο "Ευκλείδου στοιχεία, βιβλ.I-IV και V-IX". Πρόκειται για την επανέκδοση των "Στοιχείων" και συνίσταται στην έρευνα κωδικών μη εξετασθέντων από τον Heiberg.