ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ-ΣΟΛΩΜΟΣ-ΚΑΛΒΟΣ

NATIONAL REVOLUTION - SOLOMOS - KALVOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παπατσώνης, Παναγιώτης (1895-1976)
  5. 1970
  6. 94-124
    • Outline of the contribution of the two great National poets, Solomos and Kalvos in the glorification of the national revolution of 1821. Characteristic samples of their poetry are presented.
    • Ανάλυση της συμβολής των δύο μεγάλων Εθνικών ποιητών του Σολωμού και του Κάλβου, στην εξύμνιση της Εθνεγερσίας του 1821. Παρατίθενται χαρακτηριστικά δείγματα της ποίησής τους.