ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

THE CELEBRATION OF THE NATIONAL ANNIVERSARY OF THE 25th OF MARCH OF 1821 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέρβας, Λεωνίδας (1902-1980)
  5. 1970
  6. 92-93
    • Honourary speech to the memory of the fighters of Freedom, who brought the Greek State from Death to Life, on the occasion of the celebration of the historic event of the National War of Indipendence of 1821.
    • Τιμητική ομιλία στην μνήμη των αγωνιστών της Ελευθερίας, οι οποίοι έφεραν την Ελληνική πολιτεία απ'τον Θάνατο στη Ζωή, με αφορμή τον εορτασμό του ιστορικού γεγονότος της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821.