Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, Β'

THE SUBSTANCE OF THE RELIGION, B' (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1970
  6. 23-28
    • The mystery of the religious sentiment from its positive point of view, is studied. An effort is made so as to understand and explain the fear that man feels for the unknown, inaccessible and the fact that in front of God's omnipotence, man is something very inferior.
    • Μελετάται το μυστήριο του θρησκευτικού συναισθήματος, από την θετική του πλευρά. Επιχειρείται να κατανοηθεί και να εξηγηθεί ο φόβος που αισθάνεται ο άνθρωπος για το άγνωστο, το απρόσιτο και για το γεγονός ότι ενώπιον της παντοδυναμίας του Θεού, ο άνθρωπος είναι κάτι πολύ υποδεέστερο.