Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ

THE PHILOSOPHY AND GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954)
  5. 1936
  6. 84-98
    • Lecture, given by the President of the Academy whose subject was the philosophy and Greece. The speaker referred to the contribution of the greek spirit to the sciences and in particular to the examination of philosophical issues. Specifically, with his lecture developed the theories of duality, materialism and mechanics theory which teaches that everything in the world is contributed to agents and implicit neccessity.
    • Πρόκειται για ομιλία του Προέδρου της Ακαδημίας η οποία είχε ως θέμα την φιλοσοφία και την Ελλάδα. Ο ομιλών αναφέρθηκε στη συμβολή του ελληνικού πνεύματος στις επιστήμες και ιδιαιτέρως στην εξέταση των φιλοσοφικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα με την ομιλία του ανέπτυξε την θεωρία του δυϊσμού, του υλισμού και της μηχανικής θεωρίας η οποία διδάσκει ότι τα πάντα στον κόσμο συντελούνται κατά ποιητικά αίτια και τυφλή ανάγκη.