Η ΔΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΗΞΙΑΣ (ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ) ΕΓΧΕΙΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

THE DETACHMENT OF THE RETINA THROUGH THE DIATHERMY'S OPERATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κοσμετάτος Γ | Kosmetatos George Ph.
  5. 1936
  6. 490-493
    • Study, which based on Gomin method for the surgical therapy of the detachment of the retina, through the thermo-cauterization of the rift. Specifically, for the requirements of the study the method was applied in the eye-hospital of Athens, through the apparatus "Ophtalmotherm Sanitas" which was supplied with the special thermometer of Meesmann. The temperature that was used was 70oC-80oC and the duration of each cauterization was about a second. The results of the operations through this method on 28 patients were the following : 16 were cured, 6 patients' situation was improved and to the rest 6 the ilness remained stagnant.
    • Μελέτη η οποία βασίζεται στην μέθοδο Gomin για την χειρουργική θεραπεία της αποκόλλησης ου αμφιβληστροειδούς μέσω της θερμοκαυτηριάσεως της σχισμής. Συγκεκριμένα, για τις ανάγκες της μελέτης εφαρμόσθηκε η μέθοδος στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών μέσω της συσκευής "Ophthalmotherm Sanitas" η οποία ήταν εφοδιασμένη με το ειδικό θερμόμετρο του Meesmann. Η θερμοκρασία που χρησιμοποιήθηκε ήταν 70ο-80ο και η διάρκεια της κάθε καυτηρίασης ήταν περίπου ένα δευτερόλεπτο. Τα αποτελέσματα των εγχειρήσεων μέσω αυτής της μεθόδου σε 28 ασθενείς ήταν τα εξής : 16 γιατρεύτηκαν, σε 6 η κατάσταση τους βελτιώθηκε και σε 6 η ασθένεια παρέμεινε στάσιμη.