Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΌΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

THE INCREASE IN POPULATION OF GREECE, AS IT IS DESCRIBED UNDER THE ACCOUNTING CURVE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βαλαώρας Βασίλειος Γ
  5. 1936
  6. 36-48
    • Three stages which describe the increase in population of Greece are presented. The first stage concerns the years from 1828 till 1845, when the population increased differently; fact which is due to the aim of the adjustment of the New Greek State, after its independence from Turkey. At the second stage, which covers the period 1845-1912, the increase is described through an accounting curve. Furthermore, the third stage regards the years that followed after 1912, when the increase in population changed with the annexation of territories and with an unusual emigration, which was due to the war of the period 1912-1922.
    • Παρουσιάζονται τρία στάδια τα οποία περιγράφουν την αύξηση του πληθυσμού της Ελλάδας. Το πρώτο στάδιο αφορά τα έτη από το 1828 ως το 1845 κατά το οποίο ο πληθυσμός αυξήθηκε διστακτικά, γεγονός το οποίο οφείλεται στην προσπάθεια προσαρμογής του στο νέο Ελληνικό κράτος, μετά της ανεξαρτητοποίησης του από την Τουρκία. Στο δεύτερο στάδιο, το οποίο καλύπτει την χρονική περίοδο 1845-1912, η αύξηση περιγράφεται με μια λογιστική καμπύλη ενώ το τρίτο στάδιο αφορά τα έτη μετά το 1912 όπου η αύξηση του πληθυσμού άλλαξε με την προσάρτηση εδαφών και μια ασυνήθιστη μετανάστευση η οποία οφειλόταν στον πόλεμο της περιόδου 1912-1922.