Ο ΒΛΑΒΕΡΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΗΣ 28ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1885

THE HARMFULL EARTHQUAKE OF MESSINIA ON THE 28th OF MARCH OF 1885 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α
  5. 1940
  6. 469-472
    • The collected microseismic material, elaborated by the author is cited. Then, the way of distribution of the seismic intensities in the seismic zone in comparison with its geological and tectonic construction, is examined.
    • Εκτίθεται το συλλεχθέν μικροσεισμικό υλικό επεξεργασίας του συγγραφέα και εν συνεχεία εξετάζεται ο τρόπος διανομής των σεισμικών εντάσεων στην πλειόσιστη ζώνη σε αντιπαραβολή προς την γεωλογική και τεκτονική κατασκευή της.