ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΡΟΠΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΝ ΒΑΡΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑΝ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ

THE LOCOMOTIVE TENDENCY AND THE CENTRE OF GRAVITY TO THE THEORY OF THE MAGNETIC ELECTRON (DIRAC) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Παπαπέτρου Αχ
  5. 1940
  6. 404-417
    • The laws for maintaining the locomotive tendency and the movement of the centre of gravity in the theory of the magnetic electron, are examined. The results that are in close connection with those in force for the pole-bipolar model of the magnetic electron, are presented.
    • Ερευνώνται οι νόμοι της διατήρησεως της κινητικής ροπής και της κινήσεως του κέντρου βάρους στην θεωρία του μαγνητικού ηλεκτρονίου (DIRAC). Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τα οποία βρίσκονται σε στενή σχέση με τα ισχύοντα για το πολοδιπολικό πρότυπο του μαγνητικού ηλεκτρονίου.