ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF THE ELEUSINIAN RELIGION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουρουνιώτης, Κωνσταντίνος (1872-1945)
  5. 1940
  6. 272-278
    • An effort is made, so that the darkness that surrounds the Eleusinian mysteries to be dissolved. The study aims at explaining the Eleusinian religion with the contribution of the results that arose from the recent Eleusinian excavations.
    • Προκειμένου να διαλυθεί το σκοτάδι που περιβάλλει τα Ελευσίνια μυστήρια, γίνεται προσπάθεια να εξηγηθεί η ελευσινιακή θρησκεία με την βοήθεια των αποτελεσμάτων των τελευταίων ελευσινιακών ανασκαφών.