Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΡΗΣΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ

THE PURPOSE OF THE ROMAN ERECTION IN THE NORTH OF THE WATCH OF ANDRONIKOS THE KYRRISTOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ορλάνδος Αναστάσιος Κ
  5. 1940
  6. 251-260
    • Detailed description and examination of the erection of Roman Times, which is located in the north of the watch of Andronikos the Kyrristos. The result of the study is that this erection served as a public lavatory.
    • Λεπτομερής περιγραφή και εξέταση του κτίσματος των ρωμαϊκών χρόνων που βρίσκεται βορείως του ωρολογίου Ανδρονίκου του Κυρρήστου. Αποτέλεσμα της μελέτης είναι ότι το κτίσμα αυτό χρησίμευε ως δημόσιο αφοδευτήριο.