ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ. Η ΗΘΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΛΛΑΣ ΨΥΧΙΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Α. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ

PSYCHOLOGICAL EXPERIMENTAL RESEARCHES. THE MORAL CONSCIENCE AND ITS RELATION TO THE OTHER PSYCHIC FUNCTIONS. A. THE COURSE OF THE DEVELOPMENT OF THE MORAL CONSCIENCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954)
  5. 1940
  6. 93-116
    • The first results of psychological researches, which are referred to the moral conscience and its relation to the other psychic functions, are submitted.
    • Υποβάλονται τα πρώτα πορίσματα ψυχολογικών ερευνών, που αναφέρονται στην ηθική συνείδηση και τη σχέση αυτής προς τις άλλες ψυχικές λειτουργίες.