ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

PRESENTATION OF BOOKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1940
  6. 91-93
    • The second volume of the journal :"Calendar of the Cretan studies" is presented and the importance of the studies included in that is evaluated.
    • Παρουσιάζεται ο Β' τόμος του περιοδικού "Επετηρίς των Κρητικών Σπουδών" και αναπτύσει την σπουδαιότητα των μελετών που περιέχονται στον τόμο αυτό.