ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1972 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ

EXTRAORDINARY FESTIVE SESSION OF THE 21st OF OCTOBER OF 1972 TO THE MEMORY OF ASIA MINOR (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μυλωνάς Γεώργιος Ε
  5. 1972
  6. 129-134
    • The speech aims at the recollection of events, which on the one hand form a turning-point in the history and on the other hand perpetuate the scarcity of humanity and ideals of the big states, which underlines the foundations of the Western culture. These events form a link of the past with the present and future.
    • Η ομιλία αποσκοπεί στην ανάμνηση γεγονότων, τα οποία αφ'ενός αποτελούν καμπή στην ιστορία και αφ'ετέρου διαιωνίζουν την έλλειψη ανθρωπισμού και ιδανικών των μεγάλων κρατών, η οποία διαβρώνει τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού. Τα γεγονότα αυτά αποτελούν δεσμό του παρελθόντος προς το παρόν και το μέλλον.