ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΔΙΜΕΡΩΝ ΕΥΤΗΚΤΙΚΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΙΝ

MECHANISM OF PHASE SEPARATION OF A TWO-PART MIXTURE DURING ITS FIRMAMENT UNDER CENTRIFUGARATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Alexopoulos Caesar | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1972
  6. 234-242
    • The views of researchers on experimental results and in particular on the results of the fission of two-party mixtures of enteric composition are announced. The two-party mixtures, it was considered that they don't split with natural methods but this is achieved with a special technique which is consisted of repeated circles of quick refusions and solidifications. So, it is interpreted the phenomenon of the separation of metals with this method as well the basic factors which govern the phenomenon.
    • Ανακοινώνονται οι απόψεις ερευνητών επί πειραματικών αποτελεσμάτων και συγκεκριμένα επί αποτελεσμάτων διασπάσεως διμερών κραμάτων ευτηκτικής συνθέσεως. Τα διμερή κράματα εθεωρείτο ότι δεν διασπώνται με φυσικές μεθόδους, επιτυγχάνεται όμως αυτό με ιδιαίτερη τεχνική που συνίσταται σε επανειλημμένους κύκλους ταχείων ανατήξεων και στερεοποιήσεων. Ερμηνεύεται το φαινόμενο του διαχωρισμού των μετάλλων μ'αυτή την μέθοδο καθώς και οι κύριοι παράγοντες που διέπουν το φαινόμενο.