ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

THE MATHEMATICAL TRUTH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βασιλείου, Φίλων (1904-1983)
  5. 1972
  6. 218-233
    • It is well known that the investigation of the mathematical truth constitutes a basic problem for the Philisophy of Mathematics. Unlike empirical science, where, in accordance to their results with the observations of the outer world or the experiment, defines the truth of these results, in Mathematics such a consideration of the concept of the truth cannot be acceptable. Among other things, in Mathematics the use of such concepts as infinity - which has no realization in the nature- excludes at the beginning the possibility to rest on the empirical evidence in order to have a sufficient criterion concerning the definition of mathematical truth.
    • Είναι γνωστό ότι η εξέταση της μαθηματικής αλήθειας αποτελεί ένα βασικό πρόβλημα για την φιλοσοφία των Μαθηματικών. Αντίθετα με την Εμπειρική Επιστήμη, όπου σύμφωνα με τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων του εξωτερικού κόσμου καθορίζεται, στα Μαθηματικά μία τέτοια θεώρηση της έννοιας της αλήθειας δεν μπορεί να είναι αποδεκτή. Μεταξύ των άλλων, στα Μαθηματικά η χρήση τέτοιων εννοιών όπως το άπειρο (το οποίοι δεν έχει καμμία εφαρμογή στην φύση) αποκλείει εξ αρχής την πιθανότητα να στηρίζεται σε εμπειρικά στοιχεία έτσι ώστε να έχει επαρκή κριτήρια όσον αφορά τον ορισμό της μαθηματικής αλήθειας.