ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ

SUPPLEMENTARY THOUGHTS ON THE PROBLEM OF MAN AND HIS ENVIRONMENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κασιμάτης, Γρηγόριος (1906-1987)
  5. 1972
  6. 181-184
    • Annotation of the theory "Approach System", on the basis of which an enterprise should create bounds not only with other, of the same kind, enterprises but also with the natural, social and cultural environment in which is located.
    • Σχολιασμός της θεωρίας Approch System σύμφωνα με την οποία κατά την σύγχρονο έννοια της διοίκησης των επιχειρήσεων, μια επιχείρηση θα πρέπει να δημιουργεί δεσμούς όχι μόνο με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις αλλά και με το φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκεται.