ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΤΩΝ ΝΥΜΦΩΝ (ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ)

THE SEISMOTECTONIC STRUCTURE OF THE HILL OF NYMPHES (NATIONAL OBSERVATORY) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1972
  6. 154-171
    • The relation between the tectonic structure and the earthquakes which affect the greek areas, is examined. Especially, for the region of the National Observatory of Athens, where is located the Geodynamic Institute, it is underlined that the great crack of the ground and its small tenacity, causes false registrations by the seismographs and false designations of the epicentres.
    • Εξετάζεται η σχέση της τεκτονικής δομής και σεισμών, οι οποίοι επιδρούν στην περιοχή του ελληνικού χώρου. Ειδικότερα για την περιοχή του Αστεροσκοπείου Αθηνών, όπου βρίσκεται εγκατεστημένο και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, επισημαίνεται ότι η μεγάλη διάρρηξη του εδάφους και η μικρή συνεκτικότητα του προκαλεί λανθασμένες εγγραφές των σεισμογράφων και εσφαλμένους προσδιορισμούς επικέντρων.