ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΟΜΟΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΑΝΥΣΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΩΝ

ON CONTINUOUS HOMOMORPHISMS BETWEEN TOPOLOGICAL TENSOR ALGEBRAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Μάλλιος Αναστάσιος
  5. 1972
  6. 49-56
    • An abstract treatment within the context of the general theory of topological tensor algebras, concerning certain particular features of homomorphisms, between generalized group algebras consisting of vector-valued functions.
    • Σύντομη αναφορά στα βασικά στοιχεία της γενικής θεωρίας των τοπολογικών τανυστικών αλγεβρών λαμβάνοντας υπ'όψην ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ομομορφισμού μεταξύ γενικευμένων ομάδων αλγεβρών που αποτελούνται από διανυσματικές συναρτήσεις.