ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ Μ.ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ, ΗΓΕΜΟΝΟΣ ΤΗΣ ΒΛΑΧΙΑΣ

THE WORK OF M.FOTINOPOULOS AND THE LAW OF ALEXANDER IPSILANTIS VLACHIA'S GOVERNOR (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέπος, Παναγιώτης Ι. (1908-1985)
  5. 1972
  6. 29-38
    • The work of Val.Al.Georgescu and Em.Popescu "Legislatia Agrara a larii Romanesti - La Legislation Agraire de la Valachie" formed the occasion of the present announcement. The aforementioned work contains tables of manuscripts or codexes of the countries bordering on the Danube.
    • Αφορμή της ανακοίνωσης αποτελεί το έργο του Val. Al. Georgescu και της Em.Popescu, Legistatic Agrara a larii Romanesti - La Legislation Agraire de Valachie, το οποίο περιέχει πίνακες των χειρογράφων ή κωδικών στις παραδουνάβιες χώρες, σε σχέση προς τον Νόμον Γεωργικόν, πληροφορίες για την εφαρμογή του στη Βλαχία, τα συναφή κείμενα του Συνταγματίου Νομικού του Αλέξανδρου Υψηλάντη, ο πρόλογος του Μιχαήλ Φωτεινόπουλου στο Πρόχειρο αυτού κατά τον ανέκδοτο χειρόγραφο κωδικό υπ'αριθμ.1195 της Ρουμανικής Ακαδημίας και τέλος σύντομο λεξιλόγιο.