ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΥΤΗΣ.

A METHOD FOR SELECTING AND TESTING THE OPTIMUM MODE OF PACKING OF ARCHAEOLOGICAL OBJECTS FOR LONG-RANGE TRANSPORTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ. | Δεμπονέρα Ε | Κυριαζόπουλος Β.Δ
  5. 1982
    • A detailed study of a safe method of transporting antiquities protected by sudden temperature changes, fragility, chemical, etc.
    • Λεπτομερής μελέτη του τρόπου ασφαλούς μεταφοράς αρχαιοτήτων ώστε αυτές να προστατεύονται από απότομες μεταβολές θερμοκρασίας, πτώσεις κιβωτίων συσκευασίας, επιλογή κατάλληλου υλικού συσκευασίας, κλπ.