ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ Η ΕΦΥΪΑ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΠΡΩΤΗ . Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ

EXPERIMENTAL RESEARCHES. THE TIME OF REACTION AND THE INTELLIGENCE. FIRST ANNOUNCEMENT. THE TIME OF THE SIMPLE REACTION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954)
  5. 1932
  6. 359-375
    • Previous researches of physiologists and psychologists like Donders, Exner, Wundt, Merkel, Kraepelin, Cattell, Titchener and others, which concerned the time of reaction that elapsed from the effect of one stimulant till the time of its execution, which is also called psychic time of reaction had proved that it can be used as a measure for the professional skilfulness. Moreover, on the basis of the aforementioned the time of the reaction was concluded in the criteria of intelligence. In the present paper, the main kinds of the simple reaction are reported, which are : auditory, optical and tangible. Finally, the results of researches that took place at the Psychological Laboratories and regarded the relation of time of reaction towards the intelligence are cited and analyzed also.
    • Παλαιότερες έρευνες φυσιολόγων και ψυχολόγων όπως Douders, Exner, Wundt, Merkel, Kraepelin, Gattell, Fitchener, κ.α. οι οποίες αφορούσαν τον χρόνο της αντίδρασης ο οποίος διέρρεε από την επίδραση ενός ερεθίσματος μέχρι τον χρόνο εκτέλεσης του, ο οποίος ονομάζεται και ψυχικός χρόνος αντίδρασης, απέδειξαν ότι χρησιμεύει και σαν κριτήριο της επαγγελματικής δεξιότητας. Ακόμη βάσει των άνωθεν ο χρόνος αντίδρασης συμπεριλήφθηκε και στα κριτήρια της διάνοιας. Στην παρούσα εργασία αναφέρονται τα κυριότερα είδη της απλής αντίδρασης, δηλ.ακουστική, οπτική και απτική, καθώς και τα πορίσματα ερευνών τα οποία έλαβαν χώρα σε ψυχολογικά εργαστήρια για την σχέση του χρόνου της αντίδρασης ως προς την ευφυϊα.