ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΒΕΛΙΑΝΑ ΣΩΜΑΤΑ

ON THE GUIDES OF BODIES OF BRANCH IN THE RELEVANT AVELIAN BODIES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βασιλείου, Φίλων (1904-1983)
  5. 1932
  6. 238-242
    • The aim of this announcement is to study the guides of various bodies of branch of one given, ideal first p of the basic body K and on basis of this the finding of one new and simple proof of the fundamental relation S=Πfx
    • Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η μελέτη των οδηγών των διαφόρων σωμάτων διακλαδώσεως ενός δοθέντος, ιδεώδους πρώτου ρ του βασικού σώματος k και βάσει αυτής την εύρεση μιας νέας και απλής απόδειξης της θεμελιώδους σχέσης S = Πfx.