1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βασιλείου, Φίλων (1904-1983)
  5. 1932
  6. 238-242
    • The aim of this announcement is to study the guides of various bodies of branch of one given, ideal first p of the basic body K and on basis of this the finding of one new and simple proof of the fundamental relation S=Πfx
    • Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η μελέτη των οδηγών των διαφόρων σωμάτων διακλαδώσεως ενός δοθέντος, ιδεώδους πρώτου ρ του βασικού σώματος k και βάσει αυτής την εύρεση μιας νέας και απλής απόδειξης της θεμελιώδους σχέσης S = Πfx.