ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ

REPLY TO A SPEECH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kouzis Aristotles | Κούζης, Αριστοτέλης Π. (1875-1961)
  5. 1932
  6. 113-130
    • Detailed history of the ancient greek medicine. The first anatomies during the 7th-8th b.C. century are reported and a special report is made on the work of Hippocrates and Galinos.
    • Λεπτομερής ιστορία της αρχαίας ελληνικής ιατρικής. Αναφέρονται οι πρώτες ανατομές κατά τον 7ο-8ο π.Χ. αιώνα και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο έργο του Ιπποκράτη και Γαληνού.