Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ : "ΈΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ"

THE PROGRESS OF RESEARCH IN UNIVERSITIES: "ONE EXAMPLE" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1983
  6. 651-672
    • The speech is referred on the one hand to the need of our country for completing its substructure in the Universities; in order to decrease the need of Greeks for recourse abroad and on the other hand to equip these Universisties and the research centres with the proper stuff and means, organs and engines, so as the essential substructure for the formation of real post-gaduate studies, in our country to be found.
    • Η ομιλία αφ'ενός αναφέρεται στην ανάγκη της χώρας μας να συμπληρώσει την υποδομή της σε Πανεπιστήμια ώστε να μειωθεί η ανάγκη να καταφεύγουν οι Έλληνες στο εξωτερικό και αφ'ετέρου να εξοπλίσει τα Πανεπιστήμια αυτά και τα κέντρα ερευνών με το κατάλληλο προσωπικό και μέσα, όργανα και μηχανές, ώστε να υπάρξει η αναγκαία υποδομή για την δημιουργία πραγματικών μεταπτυχιακών σπουδών στη χώρα μας.