ΚΥΡΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

THE MAIN SOCIAL DISEASES IN OUR COUNTRY AND THE BASIC PREREQUISITES FOR THEIR CONFRONTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996)
  5. 1983
  6. 592-626
    • The lecture is referred to the issue of health as a scientific/social problem. There are reported the greatest social diseases in our country, tables depicting the mortality and the expenses for the public health are cited. In addition is referred to the socialization of health, the right medicine mentality and the proper measure for the financial leg of health.
    • Η ομιλία αναφέρεται στο θέμα της υγείας σαν επιστημονικοκοινωνικό πρόβλημα. Αναφέρονται οι μεγαλύτεροι κοινωνικοί νόσοι στη χώρα μας, παραθέτονται πίνακες θνησιμότητας, και πίνακας δαπανών για τη δημόσια υγεία. Αναφέρεται η κοινωνικοποίηση της υγείας, η σωστή ιατρική νοοτροπία και το μέτρο στο οικονομικό σκέλος της υγείας.