ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ '40

RECOLLECTIONS FROM THE WAR OF '40 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1983
  6. 465-483
    • Through this lecture is not only aimed the historical retrospection of the heroic epic of '40 but also is laid emphasis especially on the elements which led to the glorious outcome of the war, like the faith in liberty, the sense of fairness, the need for defence compared with the unfair offence, the dignity, the union of hearts and the altruism. Furthermore, the superiority of all these elemetns to the material power, arbitrariness, violence, ulterior motive and speculation, which are not able to subjugate one proud nation, is underlined too.
    • Μέσα από την ομιλία αυτή επιχειρείται απλά η ιστορική αναδρομή του ηρωϊκού έπους του '40 αλλά δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα στοιχεία που οδήγησαν στη νικηφόρα έκβαση του πολέμου, όπως η πίστη στην ελευθερία, το αίσθημα της δικαιοσύνης, η ανάγκη για άμυνα έναντι στη άδικη επίθεση, η αξιοπρέπεια, η ομοψυχία, η αυταπάρνηση. Τονίζεται η υπεροχή όλων αυτών των στοιχείων πάνω στην υλική δύναμη, την αυθαιρεσία, τη βία, την υστεροβουλία και τον κερδοσκοπισμό, τα οποία δεν είναι ικανά να καθυποτάξουν έναν υπερήφανο λαό.